ATM/SONET/SDH CLOCK RECOVERY CIRCUIT

型号说明供应商库存价格范围
3.3V 155 Mbps CDR
产品规格书
 • 库存
  4,000
$27.25500
$27.25500
查看定价
3.3V 32Mbps-175 Mbps CDR
产品规格书
 • 库存
  2,500
$42.93180
$42.93180
查看定价
3.3V Any Rate 32-1250 Mbps CDR
产品规格书
 • 库存
  799
$45.89880
$60.59580
查看定价
3.3V Any Rate 32-1250 Mbps CDR
产品规格书
 • 库存
  3,631
$57.38040
$75.74820
查看定价
3.3V 32Mbps-175 Mbps CDR
产品规格书
 • 库存
  2,000
$40.88940
$40.88940
查看定价
3.3V 155 Mbps CDR
产品规格书
 • 库存
  6,500
$34.05840
$34.05840
查看定价
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, 1-Func, CDIP16
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, 1-Func, PDSO28
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, Bipolar, CQFP68
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, 1-Func, Bipolar, PBGA144
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, PDSO20
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, 1-Func, Bipolar, PQFP100
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, 1-Func
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, 1-Func, Bipolar, PQFP32
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, 1-Func, Bipolar, PQFP68
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, 1-Func, Bipolar, PQFP68
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, 1-Func
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, 1-Func
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, 1-Func
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, 1-Func, PQFP48
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, CMOS, CDSO16
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, CMOS, CDSO16
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, CMOS, CDSO16
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, CMOS, CDIP16
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
ATM/SONET/SDH Clock Recovery Circuit, 1-Func, CMOS, PQFP32
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况