CACHE SRAM

型号 说明 库存 价格范围
SOJ 17.90x7.60x2.67 mm 1.27mm Pitch
71V256SA15YG8 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
CABGA 15.00x13.00x1.20 mm 1.00mm Pitch
71V67703S85BQI 产品规格书
128
最近低点 $13.85280
最近高点 $14.97390
查看定价
PBGA 14.00x22.00x2.15 mm 1.27mm Pitch
71V67803S150BG 产品规格书
79
最近低点 $23.19900
最近高点 $25.09710
查看定价
Cache SRAM, 128KX36, 5.5ns, CMOS, PQFP100
GS84036CGT-250I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 2MX36, 5.5ns, CMOS, PQFP100
GS864036GT-300I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 512KX18, 4.5ns, CMOS, PQFP100
GS88018CGT-333I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 256KX36, 4.5ns, CMOS, PQFP100
GS88036CGT-333I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 256KX36, 5ns, CMOS, PQFP100
GS88036CGT-300I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 256KX18, 5.5ns, CMOS, PQFP100
GS84018CGT-250I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
TQFP 20.00x14.00x1.40 mm 0.65mm Pitch
71V35761S200PFG 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 16MX18, CMOS, PBGA119
GS8256418GB-400I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 512KX36, 4.5ns, CMOS, PQFP100
GS816036DGT-333I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 8MX18, CMOS, PBGA165
GS8128218GD-333I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 512KX36, 2.6ns, CMOS, PQFP100
CY7C1380D-250AXC 产品规格书
5
最近低点 $35.08710
最近高点 $35.08710
查看定价
Cache SRAM, 8MX18, 6.5ns, CMOS, PBGA119
GS8128418GB-250I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 16MX18, CMOS, PBGA165
GS8256418GD-400I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 8MX36, CMOS, PBGA165
GS8256436GD-400I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 4MX36, CMOS, PBGA165
GS8128236GD-333I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 1MX18, 3.4ns, CMOS, PQFP100
CY7C1382D-167AXC 产品规格书
12
最近低点 $35.08710
最近高点 $35.08710
查看定价
Cache SRAM, 4MX36, 6.5ns, CMOS, PBGA119
GS8128436GB-250I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 128KX36, 8ns, CMOS, PQFP100
CY7C1345G-100AXC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 8MX36, CMOS, PBGA119
GS8256436GB-400I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 1MX8, 4.5ns, CMOS, PQFP100
GS816018DGT-333I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 512KX36, 3ns, CMOS, PQFP100
CY7C1380D-200AXC 产品规格书
124
最近低点 $18.44820
最近高点 $19.95780
查看定价
Cache SRAM, 4MX36, 4.5ns, CMOS, PQFP100
GS8128036GT-333I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 256KX36, 3.5ns, CMOS, PQFP100
CY7C1360C-166AXI 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 8MX18, 4.5ns, CMOS, PQFP100
GS8128018GT-333I 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 1MX36, 5ns, CMOS, PQFP100
GS832036AGT-333IV 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 2MX36, 6.5ns, CMOS, PQFP100
CY7C1481BV33-133AXI 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 1MX36, CMOS, PQFP100
CY7C1440KV33-250AXC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 64KX32, 4ns, CMOS, PQFP100
IS61LP6432A-133TQLI 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 2MX36, 3ns, CMOS, PBGA165
CY7C1480BV33-250BZI 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 512KX36, 2.5ns, CMOS, PQFP100
CY7C1380KV33-250AXC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 512KX36, 6.5ns, CMOS, PQFP100
CY7C1381KV33-133AXI 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 2MX36, 3ns, CMOS, PBGA165
CY7C1480BV25-200BZXC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 2MX36, 3ns, CMOS, PBGA165
CY7C1480BV33-250BZXC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 512KX36, 6.5ns, CMOS, PQFP100
CY7C1381KVE33-133AXI 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 128KX36, 3.1ns, CMOS, PQFP100
IS61LPS12836A-200TQLI 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 512KX36, 3ns, CMOS, PQFP100
IS61LPS51236B-200TQLI 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 256KX36, 3.1ns, CMOS, PQFP100
IS61LPS25636A-200TQLI 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
查看定价
Cache SRAM, 2MX64, CMOS
82493 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, 50ns, TTL, PDIP16
N82S16N 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM
93422PC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 45ns, CMOS, PDIP22
93422PC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CQFP24
93422FM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CDIP22
93422DM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 45ns, CMOS, CQFP24
93422FC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM
93425PC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CQFP24
93422FM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 45ns, CMOS, PDIP16
93415PC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM
93422DC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 45ns, CMOS, CDIP22
93422DC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 45ns, CMOS, CDFP16
93425FC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDFP16
93415FM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 45ns, CMOS, PDIP16
93425PC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 4KX16, CMOS
71586SU 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 45ns, CMOS, CDIP16
93425DC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 45ns, CMOS, CDFP16
93415FC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 45ns, CMOS, CDIP16
93415DC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 45ns, CMOS, CQCC24
93422LC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDIP16
93415DM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, 50ns, TTL, PDSO16
N82S16D 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDIP16
93425DM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 4KX8, CMOS, PQFP84
82490XP 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CDIP22
93422DM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CQCC24
93422LM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDFP16
93425FM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CDIP22
93L422DC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDIP16
93L425DC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256KX8, CMOS
MS82C443 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 35ns, CMOS, CQCC24
93422ALC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM
93425ADC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X9, 45ns, TTL, PDIP22
N82S212N 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 70ns, CMOS, CDIP16
93L425DM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, 50ns, TTL, PDIP16
N74S301N 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 35ns, CMOS, CQFP24
93422AFC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDIP16
93L415DC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 75ns, CMOS, CQCC24
93L422LM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 30ns, CMOS, PDIP16
93415APC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 70ns, CMOS, CDFP16
93L415FM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDIP16
93L425DC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X9, 45ns, TTL, PQCC28
N82S212A 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, PDIP22
93L422PC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 45ns, CMOS, CDIP22
93422ADM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, PDIP22
93L422PC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 45ns, CMOS, CQFP24
93422AFM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256KX8, CMOS
MS82C343 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 35ns, CMOS, CDIP22
93422ADC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, 40ns, TTL, PDSO16
N82LS16D 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, 50ns, TTL, PDIP16
N82S16NB 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CQCC24
93L422LC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, PDIP16
93L415PC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 75ns, CMOS, CDIP22
93L422DM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, PDIP16
93L425PC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 75ns, CMOS, CQFP24
93L422FM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 70ns, CMOS, CDIP16
93L415DM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CDIP22
93L422DC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 70ns, CMOS, CDFP16
93L425FM 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDFP16
93L415FC 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256KX8, CMOS
MS82C333 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
icon-quote-it-whiteicon-suppliersupplier iconicon/purchasesGroup 2icon/saved-carticon/search-logfacebooklinkedinTwitterxing