SYMMETRICAL GTO SCR

型号 说明 供应商库存 价格范围
Symmetrical GTO SCR, 0.25A I(T)RMS, 250mA I(T), 15V V(DRM), 15V V(RRM), 1 Element, TO-18
2N892 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 0.2A I(T)RMS, 200mA I(T), 100V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element, TO-18
2N766 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 0.25A I(T)RMS, 250mA I(T), 15V V(DRM), 15V V(RRM), 1 Element, TO-18
2N893 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 0.2A I(T)RMS, 200mA I(T), 30V V(DRM), 30V V(RRM), 1 Element, TO-18
2N764 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 0.2A I(T)RMS, 200mA I(T), 60V V(DRM), 60V V(RRM), 1 Element, TO-18
2N765 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 0.2A I(T)RMS, 200mA I(T), 200V V(DRM), 200V V(RRM), 1 Element, TO-18
2N767 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 0.5A I(T)RMS, 1000mA I(T), 200V V(DRM), 200V V(RRM), 1 Element, TO-5
2N1689 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 0.5A I(T)RMS, 1000mA I(T), 60V V(DRM), 60V V(RRM), 1 Element, TO-5
2N1687 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 0.5A I(T)RMS, 1000mA I(T), 100V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element, TO-5
2N1688 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 0.5A I(T)RMS, 1000mA I(T), 30V V(DRM), 30V V(RRM), 1 Element, TO-5
2N1686 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 870A I(T)RMS, 1100V V(DRM), 1100V V(RRM), 1 Element
WG6011R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 870A I(T)RMS, 440000mA I(T), 1200V V(DRM), 1200V V(RRM), 1 Element
WG6012R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 890A I(T)RMS, 1100V V(DRM), 1100V V(RRM), 1 Element
WG9011R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 640A I(T)RMS, 330000mA I(T), 1200V V(DRM), 1200V V(RRM), 1 Element
WG5012R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 890A I(T)RMS, 900V V(DRM), 900V V(RRM), 1 Element
WG9009R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 640A I(T)RMS, 1700V V(DRM), 1700V V(RRM), 1 Element
WG5017R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 890A I(T)RMS, 700V V(DRM), 700V V(RRM), 1 Element
WG9007R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 870A I(T)RMS, 430000mA I(T), 800V V(DRM), 800V V(RRM), 1 Element
WG6008R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 640A I(T)RMS, 330000mA I(T), 1600V V(DRM), 1600V V(RRM), 1 Element
WG5016R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 870A I(T)RMS, 430000mA I(T), 1400V V(DRM), 1400V V(RRM), 1 Element
WG6014R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 640A I(T)RMS, 330000mA I(T), 1400V V(DRM), 1400V V(RRM), 1 Element
WG5014R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 870A I(T)RMS, 700V V(DRM), 700V V(RRM), 1 Element
WG6007R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 640A I(T)RMS, 340000mA I(T), 2000V V(DRM), 2000V V(RRM), 1 Element
WG5020R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 890A I(T)RMS, 445000mA I(T), 600V V(DRM), 600V V(RRM), 1 Element
WG9006R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 870A I(T)RMS, 900V V(DRM), 900V V(RRM), 1 Element
WG6009R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 870A I(T)RMS, 430000mA I(T), 1000V V(DRM), 1000V V(RRM), 1 Element
WG6010R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 870A I(T)RMS, 1300V V(DRM), 1300V V(RRM), 1 Element
WG6013R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 640A I(T)RMS, 330000mA I(T), 1500V V(DRM), 1500V V(RRM), 1 Element
WG5015R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 640A I(T)RMS, 330000mA I(T), 1800V V(DRM), 1800V V(RRM), 1 Element
WG5018R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 890A I(T)RMS, 445000mA I(T), 1000V V(DRM), 1000V V(RRM), 1 Element
WG9010R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 870A I(T)RMS, 430000mA I(T), 600V V(DRM), 600V V(RRM), 1 Element
WG6006R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 890A I(T)RMS, 445000mA I(T), 800V V(DRM), 800V V(RRM), 1 Element
WG9008R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 640A I(T)RMS, 1900V V(DRM), 1900V V(RRM), 1 Element
WG5019R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 640A I(T)RMS, 1300V V(DRM), 1300V V(RRM), 1 Element
WG5013R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 730A I(T)RMS, 900V V(DRM), 900V V(RRM), 1 Element
WG9009FR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 790000mA I(T), 1400V V(DRM), 1400V V(RRM), 1 Element
WG12014R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 2150A I(T)RMS, 1100000mA I(T), 1500V V(DRM), 1500V V(RRM), 1 Element
WG18015R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 2150A I(T)RMS, 1900V V(DRM), 1900V V(RRM), 1 Element
WG18019R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 540A I(T)RMS, 280000mA I(T), 1600V V(DRM), 1600V V(RRM), 1 Element
WG5016FR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 790000mA I(T), 1000V V(DRM), 1000V V(RRM), 1 Element
WG12010R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 790000mA I(T), 2000V V(DRM), 2000V V(RRM), 1 Element
WG12020R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1180A I(T)RMS, 2700V V(DRM), 2700V V(RRM), 1 Element
WG10027R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1580A I(T)RMS, 800000mA I(T), 3200V V(DRM), 3200V V(RRM), 1 Element
WG15032R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 900V V(DRM), 900V V(RRM), 1 Element
WG12009R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 2150A I(T)RMS, 1100000mA I(T), 1800V V(DRM), 1800V V(RRM), 1 Element
WG18018R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 790000mA I(T), 1200V V(DRM), 1200V V(RRM), 1 Element
WG14012R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1995A I(T)RMS, 1020000mA I(T), 1000V V(DRM), 1000V V(RRM), 1 Element
WG15010R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 540A I(T)RMS, 280000mA I(T), 1400V V(DRM), 1400V V(RRM), 1 Element
WG5014FR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 2150A I(T)RMS, 1100000mA I(T), 2000V V(DRM), 2000V V(RRM), 1 Element
WG18020R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 900V V(DRM), 900V V(RRM), 1 Element
WG14009R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 700A I(T)RMS, 360000mA I(T), 1000V V(DRM), 1000V V(RRM), 1 Element
WG6010FR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 790000mA I(T), 1500V V(DRM), 1500V V(RRM), 1 Element
WG14015R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 2150A I(T)RMS, 1000V V(DRM), 1000V V(RRM), 1 Element
WG18010R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1180A I(T)RMS, 600000mA I(T), 2600V V(DRM), 2600V V(RRM), 1 Element
WG10026R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 730A I(T)RMS, 370000mA I(T), 600V V(DRM), 600V V(RRM), 1 Element
WG9006FR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 700A I(T)RMS, 1300V V(DRM), 1300V V(RRM), 1 Element
WG6013FR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1580A I(T)RMS, 3100V V(DRM), 3100V V(RRM), 1 Element
WG15031R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 1900V V(DRM), 1900V V(RRM), 1 Element
WG14019R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1995A I(T)RMS, 1700V V(DRM), 1700V V(RRM), 1 Element
WG15017R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 2150A I(T)RMS, 1100000mA I(T), 1400V V(DRM), 1400V V(RRM), 1 Element
WG18014R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1580A I(T)RMS, 800000mA I(T), 2600V V(DRM), 2600V V(RRM), 1 Element
WG15026R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 1300V V(DRM), 1300V V(RRM), 1 Element
WG14013R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 1700V V(DRM), 1700V V(RRM), 1 Element
WG12017R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1995A I(T)RMS, 1020000mA I(T), 1400V V(DRM), 1400V V(RRM), 1 Element
WG15014R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 700A I(T)RMS, 360000mA I(T), 800V V(DRM), 800V V(RRM), 1 Element
WG6008FR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 790000mA I(T), 800V V(DRM), 800V V(RRM), 1 Element
WG14008R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 790000mA I(T), 1800V V(DRM), 1800V V(RRM), 1 Element
WG12018R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 790000mA I(T), 2000V V(DRM), 2000V V(RRM), 1 Element
WG14020R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 730A I(T)RMS, 700V V(DRM), 700V V(RRM), 1 Element
WG9007FR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1580A I(T)RMS, 2700V V(DRM), 2700V V(RRM), 1 Element
WG15027R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1180A I(T)RMS, 645000mA I(T), 2800V V(DRM), 2800V V(RRM), 1 Element
WG10028R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 2150A I(T)RMS, 1100000mA I(T), 1600V V(DRM), 1600V V(RRM), 1 Element
WG18016R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 540A I(T)RMS, 285000mA I(T), 2000V V(DRM), 2000V V(RRM), 1 Element
WG5020FR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1685A I(T)RMS, 850000mA I(T), 3400V V(DRM), 3400V V(RRM), 1 Element
WG18034R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 1300V V(DRM), 1300V V(RRM), 1 Element
WG12013R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 700A I(T)RMS, 360000mA I(T), 600V V(DRM), 600V V(RRM), 1 Element
WG6006FR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 2150A I(T)RMS, 1300V V(DRM), 1300V V(RRM), 1 Element
WG18013R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 700A I(T)RMS, 700V V(DRM), 700V V(RRM), 1 Element
WG6007FR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1180A I(T)RMS, 600000mA I(T), 2600V V(DRM), 2600V V(RRM), 1 Element
WG12026R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 540A I(T)RMS, 280000mA I(T), 1800V V(DRM), 1800V V(RRM), 1 Element
WG5018FR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 1100V V(DRM), 1100V V(RRM), 1 Element
WG12011R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 2150A I(T)RMS, 1100000mA I(T), 1200V V(DRM), 1200V V(RRM), 1 Element
WG18012R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 540A I(T)RMS, 280000mA I(T), 1500V V(DRM), 1500V V(RRM), 1 Element
WG5015FR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1995A I(T)RMS, 1020000mA I(T), 1200V V(DRM), 1200V V(RRM), 1 Element
WG15012R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1685A I(T)RMS, 3100V V(DRM), 3100V V(RRM), 1 Element
WG18031R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1995A I(T)RMS, 1020000mA I(T), 2000V V(DRM), 2000V V(RRM), 1 Element
WG15020R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1580A I(T)RMS, 800000mA I(T), 2800V V(DRM), 2800V V(RRM), 1 Element
WG15028R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1580A I(T)RMS, 800000mA I(T), 3000V V(DRM), 3000V V(RRM), 1 Element
WG15030R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 2150A I(T)RMS, 800V V(DRM), 800V V(RRM), 1 Element
WG18008R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 540A I(T)RMS, 1300V V(DRM), 1300V V(RRM), 1 Element
WG5013FR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 790000mA I(T), 1000V V(DRM), 1000V V(RRM), 1 Element
WG14010R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1580A I(T)RMS, 3500V V(DRM), 3500V V(RRM), 1 Element
WG15035R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 2150A I(T)RMS, 1100V V(DRM), 1100V V(RRM), 1 Element
WG18011R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 790000mA I(T), 1800V V(DRM), 1800V V(RRM), 1 Element
WG14018R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1995A I(T)RMS, 1020000mA I(T), 1800V V(DRM), 1800V V(RRM), 1 Element
WG15018R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1600A I(T)RMS, 790000mA I(T), 1500V V(DRM), 1500V V(RRM), 1 Element
WG12015R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1685A I(T)RMS, 850000mA I(T), 2600V V(DRM), 2600V V(RRM), 1 Element
WG18026R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 730A I(T)RMS, 1100V V(DRM), 1100V V(RRM), 1 Element
WG9011FR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1685A I(T)RMS, 850000mA I(T), 3200V V(DRM), 3200V V(RRM), 1 Element
WG18032R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Symmetrical GTO SCR, 1685A I(T)RMS, 3300V V(DRM), 3300V V(RRM), 1 Element
WG18033R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
icon-quote-it-whiteicon-suppliersupplier iconicon/purchasesGroup 2icon/saved-carticon/search-logfacebooklinkedinTwitterxing